Có 1 kết quả:

tầm đoản lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm con đường ngắn để đi qua cuộc đời, ý nói tự sát mà chết.