Có 1 kết quả:

đối nội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng về bên trong mà lo việc.