Có 1 kết quả:

đối viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai bên đánh nhau bày trận thế.