Có 1 kết quả:

đối trì

1/1

đối trì

phồn thể

Từ điển phổ thông

đương đầu với nhau, chạm trán nhau