Có 1 kết quả:

đối địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống cự lại.

Một số bài thơ có sử dụng