Có 1 kết quả:

đối phương

1/1

đối phương

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối phương, đối thủ