Có 1 kết quả:

đối ư

1/1

đối ư

phồn thể

Từ điển phổ thông

coi như, xem như