Có 1 kết quả:

đối xứng

1/1

đối xứng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối xứng, cân đối