Có 1 kết quả:

đối sách

1/1

đối sách

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối sách, biện pháp đối phó

Một số bài thơ có sử dụng