Có 1 kết quả:

đối ngẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thành đội. Chỉ vợ chồng.