Có 1 kết quả:

đối liên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu đối.