Có 1 kết quả:

đối thoại

1/1

đối thoại

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối thoại, hội thoại, nói với nhau

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói chuyện với nhau — Thể văn gồm những lời nói chuyện giữa các nhân vật.