Có 1 kết quả:

đối chứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng trước mặt nhau mà trưng bằng cớ.