Có 1 kết quả:

đối đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghét nhau, nghịch nhau.