Có 1 kết quả:

tiểu công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tang nhỏ, thời gian để tang ngắn — Công lao nhỏ bé.

Một số bài thơ có sử dụng