Có 1 kết quả:

tiểu thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vợ bé, nàng hầu. Truyện Nhị độ mai : » Mua làm tiểu thiếp toan đường ép duyên «.