Có 1 kết quả:

tiểu gia đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà chỉ gồm một vợ một chồng và các con.

Một số bài thơ có sử dụng