Có 1 kết quả:

tiểu tả

1/1

tiểu tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

chữ viết thường (không phải chữ in hoa)