Có 1 kết quả:

tiểu hà

1/1

tiểu hà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dòng suối nhỏ