Có 1 kết quả:

tiểu khê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giường nước nhỏ. Đoạn trường tân thanh : » Bước lần theo ngọn tiểu khê «.

Một số bài thơ có sử dụng