Có 1 kết quả:

tiểu đăng khoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ việc lấy vợ ( việc vui như một sự thi đậu nhỏ ).