Có 1 kết quả:

tiểu khoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ việc cưới vợ, tức Tiểu đăng khoa 小登科. Truyện Hoa Tiên : » Đại khoa nhân thể tiểu khoa cũng vừa «.