Có 1 kết quả:

tiểu trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruột non.