Có 1 kết quả:

thiếu tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cấp bậc sĩ quan, trên cấp Đại uý.