Có 1 kết quả:

thiếu quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông vua lên ngôi còn nhỏ tuổi.

Một số bài thơ có sử dụng