Có 1 kết quả:

thiếu tướng

1/1

thiếu tướng

giản thể

Từ điển phổ thông

cấp thiếu tướng, quân hàm thiếu tướng