Có 1 kết quả:

thiếu tướng

1/1

thiếu tướng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cấp thiếu tướng, quân hàm thiếu tướng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cấp bậc sĩ quan trong quân đội, dưới cấp Trung tướng.

Một số bài thơ có sử dụng