Có 1 kết quả:

thiểu số

1/1

thiểu số

giản thể

Từ điển phổ thông

thiểu số, ít ỏi, thứ yếu