Có 1 kết quả:

tiêm phong

1/1

tiêm phong

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đỉnh núi nhọn