Có 1 kết quả:

thượng thư

1/1

thượng thư

giản thể

Từ điển phổ thông

quan thượng thư