Có 1 kết quả:

thượng hưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong về mà nhận lấy. Tiếng thường dùng để kết thúc bài văn tế ngày xưa.