Có 1 kết quả:

vưu nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Oán hận người khác.