Có 1 kết quả:

vưu dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đặc biệt, khác lạ.

Một số bài thơ có sử dụng