Có 1 kết quả:

tựu chức

1/1

tựu chức

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhậm chức, giữ chức

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới nhận việc.

Một số bài thơ có sử dụng