Có 2 kết quả:

dam giớigiam giới

1/2

dam giới

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đi khập khễnh
2. rắc rối

giam giới

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi xiêu vẹo — Công việc trục trặc, không êm xui.