Có 1 kết quả:

dam giới

1/1

dam giới

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đi khập khễnh
2. rắc rối