Có 1 kết quả:

thi thể

1/1

thi thể

giản thể

Từ điển phổ thông

thi thể, xác người