Có 1 kết quả:

thi thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xác người chết.