Có 1 kết quả:

xích địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thước đất. Chỉ miếng nhỏ hẹp.