Có 1 kết quả:

xích bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một thước vải, chỉ cảnh nghèo nàn — Tính từ thước vải. Chỉ sự so kè, bất hoà.

Một số bài thơ có sử dụng