Có 1 kết quả:

xích độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ thư từ viết cho nhau. Thời cổ, chưa chế ra giấy, phải dùng thẻ gỗ dài khoảng một thước ta để viết chữ mà gửi cho nhau.

Một số bài thơ có sử dụng