Có 2 kết quả:

xích hoạchxích oách

1/2

xích hoạch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con sâu đo

Một số bài thơ có sử dụng

xích oách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loài sâu nhỏ ăn lá dâu lá mơ

Một số bài thơ có sử dụng