Có 1 kết quả:

ni long

1/1

ni long

phồn thể

Từ điển phổ thông

ni-lông