Có 1 kết quả:

tần quản

1/1

tần quản

giản thể

Từ điển phổ thông

mặc dầu, mặc dù