Có 1 kết quả:

vĩ ba

1/1

vĩ ba

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái đuôi