Có 1 kết quả:

vĩ tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ rượu xấu, nhạt. Rượu cất lại.

Một số bài thơ có sử dụng