Có 1 kết quả:

cục thế

1/1

cục thế

giản thể

Từ điển phổ thông

thế cục, tình thế, tình hình