Có 1 kết quả:

cục diện

1/1

cục diện

giản thể

Từ điển phổ thông

cục diện, tình hình, hoàn cảnh