Có 1 kết quả:

thí cổ

1/1

thí cổ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mông, đít
2. đáy, đít