Có 1 kết quả:

thí thoại

1/1

thí thoại

phồn thể

Từ điển phổ thông

lời nói bậy bạ